{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

隱私政策

隱私政策:

我們非常重視您的隱私保護。我們承諾保護您提供給我們的個人資訊。我們僅收集必要的個人資訊,以便為您提供代購服務。我們不會將您的個人資訊轉讓給第三方,除非經過您的明確同意或根據法律要求。我們採取合理的安全措施來保護您的個人資訊免於未經授權的訪問和使用。

 

責任限制:

我們將竭盡所能確保代購過程的順利進行,但我們對於由於第三方供應商或其他不可預見因素導致的延遲、錯誤或損失不承擔責任。

 

知識產權:

我們保留所有代購服務相關的知識產權。未經我們的明確授權,您不得使用、重製或分發與我們代購服務相關的任何內容或資訊。

請在使用我們的代購服務之前閱讀並理解我們的隱私政策和條款。如果您對其中的任何條款有疑問,請聯繫我們的團隊以獲取進一步的解釋或協助。